Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejsza Regulamin jest zgodny z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania z systemu Europapers (zwanego dalej Systemem), a także prawa i obowiązki Klienta, Użytkowników oraz zakres odpowiedzialności Operatora Systemu.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług Systemu, zawartej pomiędzy Operatorem a Klientem.

§2. Definicje

Ilekroć w tekście jest mowa o:

 1. Systemie – rozumie się przez to system informatyczny dostępny pod adresem app.europapers.eu.
 2. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument.
 3. Cenniku – rozumie się przez to warunki i wysokość odpłatności za usługi Systemu, dostępnego pod adresem europapers.eu/cennik lub w Umowie, przy czym nadrzędne są warunki zawarte w Umowie z Klientem.
 4. Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie usług Systemu, która może być dodatkowo zawarta między Operatorem a Klientem w celu regulacji dodatkowych ustaleń, np. co do płatności. Zapisy umowy są nadrzędne wobec regulaminu.
 5. Operatorze – rozumie się przez to firmę BITCAVE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi ul. 6 Sierpnia 1/3 o numerze NIP:6762486079
 6. Kliencie – rozumie się przez to korzystającą z Systemu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Użytkowniku – rozumie się przez to korzystającą z Systemu osobę fizyczną będącą przedstawicielem Klienta, która to posiada indywidualny dostęp do Systemu utworzony przez Operatora na żądanie Klienta lub przez innych Użytkowników Klienta.
 8. Konto Klienta – rozumie się przez to zestaw danych, plików oraz ustawień aplikacji, do których wyłączny dostęp posiadają Użytkownicy Klienta.
 9. Pakiecie lub Pakietach – rozumie się przez to indywidualnie nazwane, wyodrębnione pakiety funkcjonalności Systemu, szczegółowo zdefiniowane na stronach internetowych Systemu.

§3. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

BITCAVE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w 90-606 Łódź ul. 6 Sierpnia 1/3 o numerze NIP:6762486079

e-mail: info@bitcave.eu

tel: +48 510 993 576.

§4. Prawa autorskie

Prawa autorskie do Systemu należą do BITCAVE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi. Prawa autorskie związane z Systemem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

§5. Zakres funkcjonalności oferowanych przez System

 1. Na mocy Umowy, Operator za pomocą Systemu umożliwia Użytkownikom Klienta korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach wykupionych przez niego Pakietów, wraz z możliwością zapisu danych w ramach Konta Klienta.
 2. Funkcjonalności udostępniane w Systemie związane są z tworzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych Klienta, wprowadzonych do Systemu, związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość modyfikacji Systemu w dowolnym momencie, poprzez jego rozbudowę o nowe funkcjonalności i Pakiety, bądź zmianę sposobu działania istniejących funkcjonalności oferowanych w danych Pakietach.
 4. Klient może wybrać jeden z oferowanych Pakietów i korzystać z dostępnych w nim funkcjonalności, których szczegółowy opis znajduje się w cenniku lub został opisany w Umowie.

§6.Dostęp do Systemu i rejestracja

 1. Operator udostępnia System za pomocą sieci Internet.
 2. Rozpoczynając korzystanie z Systemu, Klient jest rejestrowany przez Operatora lub rejestruje się samodzielnie zgodnie z poleceniami Systemu; warunkiem koniecznym do skorzystania z funkcjonalności Systemu jest akceptacja Regulaminu.
 3. W celu rejestracji Użytkownik powinien wprowadzić następujące dane (lub w przypadku rejestracji przez Operatora udostępnić Operatorowi):unikalne adresy email, które będą jednocześnie loginem użytkownika i w przypadku samodzielnej rejestracji wprowadzić hasło.
 4. Jeżeli Użytkownik zapomni hasła, może je odzyskać poprzez uruchomienie procedury odzyskiwania hasła dostępnej w oknie logowania.
 5. System przechowuje hasło w postaci zaszyfrowanej. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem hasła osobom trzecim.
 6. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej (e-mail) lub innych danych Użytkownika bądź Klienta, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora o tej okoliczności bądź modyfikacji tych danych w ustawieniach systemu.

§7. Zawarcie i okres trwania Umowy

 1. Przystąpienie do Umowy następuje w dacie zawarcia Umowy lub w momencie pierwszego logowania Użytkowników Klienta (na podstawie unikalnego adresu e-mail i samodzielnie określonego hasła do Systemu).
 2. Operator zastrzega sobie prawo przyznania okresu promocyjnego okresu testowego w ramach specjalnych akcji promocyjnych lub indywidualnych ustaleń.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: a. wobec śmierci lub ustania bytu prawnego Klienta, b. wobec braku uiszczenia należnej opłaty za użytkowanie Systemu – po upływie miesiąca od daty zaległości pierwszej nieuregulowanej płatności.
 4. Klient może również rozwiązać Umowę bez podania przyczyn. Usunięcie konta następuje poprzez wysłanie drogą elektroniczną z adresu e-mail, na który zarejestrowane jest Konto wypowiedzenia Umowy. W takim wypadku Umowa wygasa ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub okresem wskazanym w Umowie, a wcześniej dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient lub jego Użytkownicy:
 6. uporczywie narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu,
 7. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Systemie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Systemu,
 8. dokonuje przy pomocy Systemu czynności niezgodnych z prawem,
 9. działa na szkodę Operatora, e. nie zaakceptuje zmiany Regulaminu w trybie określonym w §11 pkt. 4 i 5.

§8. Odpłatność za usługi

 1. Korzystanie z usług Systemu jest odpłatne, na zasadach określonych Cenniku. W przypadku zawarcia osobnej Umowy nadrzędne są jej zapisy.
 2. Klient może wykupić jeden z Pakietów opisanych szczegółowo na stronie internetowej Systemu lub podpisać osobną Umowę precyzującą niestandardowe warunki, której zapisy są nadrzędne.
 3. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc.
 4. Niezależnie od daty rozpoczęcia, okres rozliczeniowy upływa z końcem każdego miesiąca kalendarzowego.
 5. Operator w ciągu 7 dni od uruchomienia dostępu (w przypadku opłat instalacyjnych lub płatnych z góry), a także po końcu każdego miesiąca kalendarzowego wystawia Klientowi fakturę VAT i przesyła ją drogą elektroniczną na adres pierwszego Użytkownika Klienta, chyba, że uzgodniono inaczej.
 6. Płatności powinny być dokonywane w terminie 10 (słownie: dziesięć) dni od daty wystawienia faktury.
 7. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
 8. Datą płatności jest data uznania na rachunku bankowym Operatora.
 9. Do stawek netto należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Operator ma prawo wstrzymać się ze świadczeniem usług na rzecz Klienta, jeśli Klient jest opóźniony z zapłatą za którykolwiek wcześniejszy okres rozliczeniowy w wymiarze przekraczającym 10 (słownie: dziesięć) dni i wezwany do zapłaty w terminie dodatkowych 7 dni tej płatności nie ureguluje.
 11. W przypadku opóźnienia w płatności Operator ma prawo naliczyć odsetki z tytułu opóźnienia w wysokości ustawowej.
 12. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną faktur (efaktur) przez Operatora, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.07.2005r. (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), na adres e-mail podany przy rejestracji w Systemie.
 13. W przypadku wniesienia zaległej opłaty przed upływem miesiąca od terminu płatności pierwszej z zaległych nieuregulowanych płatności, Operator wznawia dostęp do usługi, pod warunkiem wniesienia zaległej opłaty abonamentowej. Opłata jest liczona według Cennika lub zapisów odrębnej Umowy z Klientem za miesiące, które minęły od ostatniej faktury, a w których miał on dostęp do systemu.
 14. W przypadku braku uiszczenia zaległych opłat, po upływie 3 miesięcy od terminu w którym przypadała pierwsza z zaległych nieuregulowanych płatności, Operator ma prawo usunąć konto Klienta i wszystkie dane wprowadzone przez jego Użytkowników do Systemu.

§9. Dane Klienta i ich ochrona

 1. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia ochrony Konta Klienta.
 2. Na ochronę, o której mowa w ust. 1, składają się w szczególności:
  1. system bezpieczeństwa transmisji danych – dane przesyłane przez Użytkowników Klienta szyfrowane są przy użyciu co najmniej 128- bitowego klucza protokołu SSL (Secure Socket Layer),
  2. system kontroli dostępu do danych – jedynie Użytkownicy Klienta mają dostęp do Konta Klienta za pomocą podanego adresu e-mail i hasła, z zastrzeżeniem pkt. 5,
  3. system zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – Operator regularnie wykonuje kopie wprowadzonych przez Użytkowników danych (nie rzadziej niż raz w tygodniu).
 3. Operator zastrzega sobie możliwość ujawnienia danych zgromadzonych na koncie Klienta jedynie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych.
 4. Operator nie odpowiada za treść i jakość danych wprowadzanych przez Użytkowników Klienta na Koncie Klienta oraz przez niego przetwarzanych.
 5. Operator zastrzega sobie prawo wglądu do Konta Klienta przez swoich uprawnionych do tego pracowników i podwykonawców w celu zapewnienia działania Systemu oraz obsługi zgłoszeń serwisowych Użytkowników Klienta.
 6. W razie rozwiązania Umowy, wszelkie dane z Konta Klienta mogą zostać usunięte po upływie 1 miesiąca od dnia wygaśnięcia Umowy.
 7. Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, Klient i jego Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą mailową i/lub pocztą (na adresy podane podczas rejestracji konta z uwzględnieniem późniejszych zmian) newsletterów, materiałów promocyjnych, ofert handlowych pochodzących od Operatora.
 8. Operator oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych na stronach internetowych System używa mechanizmu cookies, w celu rozpoznawania urządzeń Użytkownika, dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nich, a także w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk ruchu i użytkowania stron internetowych. Użytkownik akceptuje politykę plików cookies przy pierwszej wizycie na stronach internetowych Systemu oraz każdorazowo po czyszczeniu pamięci podręcznej przeglądarki.

§10. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Systemu pod względem technicznym.
 2. Operator uwzględnia wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonuje w tym zakresie aktualizacji Systemu.
 3. Aktualizacja, o której mowa w pkt. 2, jest dokonywana bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami.
 4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Systemu.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkowników Klienta z Systemu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownicy łączą się z Systemem.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Systemu. Zaprzestanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie rodzi po stronie Operatora żadnej odpowiedzialności, o ile dostępność systemu wynosi co najmniej 99% w miesiącu kalendarzowym. W pozostałych przypadkach Klient ma prawo do żądania obniżenia opłaty za dany miesiąc kalendarzowy o kwotę proporcjonalną dla posiadanego Pakietu za każde kolejne 24h, w czasie, którym Użytkownicy Klienta nie miał możliwości korzystania z Systemu spowodowanej awarią lub modernizacją techniczną.

§11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczonymi przez Operatora usługami drogą elektroniczną należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres email Użytkownika. 3. Operator, w terminie 14 dni roboczych od chwili złożenia reklamacji, poinformuje Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego na piśmie, które zostanie wysłane na adres podany przy rejestracji w Systemie.

§12. Zmiana Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
  1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Systemu,
  2. konieczności dostosowania działania Systemu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.
 3. Klient, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Operatora Systemu w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o zmianie Regulaminu poprzez pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, przesłane na adres Operatora pocztą. W takim przypadku Umowa zostanie rozwiązana z końcem najbliższego Miesiąca Rozliczeniowego.
 4. Brak pisemnego oświadczenia Klienta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.
 5. Zmiana Cennika Operatora nie pociąga za sobą zmiany Regulaminu.
 6. O zmianie Regulaminu Operator zawiadamia Klienta, udostępniając treść nowego Regulaminu na stronach internetowych Systemu.

§13. Dane osobowe

 1. Klient oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. W związku z realizacją przedmiotu umowy Klient powierza a Operator przyjmuje w trybie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych, które odbywać się będzie na serwerach wynajmowanych przez Operatora.
 3. Przez przetwarzanie danych rozumie się wszelkie operacje wykonywane na danych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przetwarzanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie.
 4. Operator zobowiązuje się do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług będących przedmiotem Umowy.
 5. Powierzenie przez Klienta przetwarzania danych przez Operatora następuje na czas niezbędny do realizacji niniejszej Umowy lub do czasu jej odwołania przez Klienta.
 6. Operator zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w ust. 2, do stosowania wszelkich środków i zabezpieczeń, w tym m.in. środków technicznych i organizacyjnych, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych, w celu zapewnienia im właściwej ochrony stosownie do art. 36 – 39 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Operator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających zastosowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO
 8. Klient i Operator ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na sposób przetwarzania danych.
 9. Operator nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób pracujących lub z nim współpracujących, którym to udostępnienie danych jest konieczne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Operator w stosunku do osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest zapewnić zachowanie przez nich tajemnicy o przetwarzanych danych osobowych i sposobach ich zabezpieczania, działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
 10. Operator zobowiązany jest do uzyskania od swoich pracowników i współpracowników, przy pomocy, których realizować będzie przedmiot niniejszej Umowy, odpowiednich oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych. Operator zobowiązuje się okazać „Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych” lub oświadczenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Administratora danych.
 11. Operator zobowiązany jest do przeszkolenia swoich pracowników lub współpracowników w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych.

§14. Wsparcie i pomoc techniczna

 1. Usługa wsparcia i pomocy technicznej jest dostępna dla Użytkowników Klienta w godzinach 9-17 w dni robocze (zwanych okresem gwarantowanym świadczenia usługi wsparcia i pomocy technicznej).
 2. W przypadku niedostępności Systemu w okresie gwarantowanym powyżej 5 h w ujęciu miesięcznym Użytkownikowi przysługiwać będzie zniżka abonamentu za kolejny miesiąc odpowiednio do czasu niedostępności usługi w gwarantowanym okresie poprzednim miesiącu.
 3. Czas reakcji na zgłoszone przez Użytkownika nieprawidłowości w działaniu systemu wynosi 8h roboczych.
 4. Błędy będą usuwane niezwłocznie w kolejności ich wagi. Przez usuwanie błędów niezwłocznie strony rozumieją usunięcie błędów Krytycznych przez Operatora do 8h roboczych od zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu Systemu przez Użytkownika.
 5. W przypadku niemożliwości usunięcia błędu przez Operatora w terminie do 8h od zgłoszenia lub niższej wagi błędu, Operator poinformuje o tym Użytkownika uzasadniając niemożliwość usunięcia wraz z podaniem możliwego terminu usunięcia błędu.

§15. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

 1. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Klientem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Systemu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Systemu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu siedzibę Operatora.

§16. Dane osobowe – powierzenie

Postanowienia dotyczące powierzenia danych zawiera załącznik do niniejszego regulaminu.

Załącznik do Regulaminu serwisu internetowego Europapers – Zasady powierzania danych osobowych

 

§1. Postanowienie ogólne

Niniejsze Zasady powierzania danych osobowych określają warunki na jakich użytkownicy oferowanego przez spółkę BITCAVE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w 90-606 Łodzi oprogramowania powierzają w/w podmiotowi do przetwarzania dane osobowe.

§2. Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

Aplikacja – aplikacja internetowa Europapers, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.europapers.eu;

Spółka – BITCAVE Sp. z o.o. Sp.k., z adresem ul. 6 Sierpnia 1/3, 90-606 Łódź , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000548294, posiadającą NIP 6762486079, tj. podmiot udostępniający Aplikację;

Zasady – niniejszy dokument;

Użytkownik – użytkownik Aplikacji;

Regulamin – regulamin serwisu internetowego Europapers.pl, dostępny pod adresem https://europapers.eu/regulamin.pdf

Polityka prywatności – dokument dostępny pod adresem https://www.europapers.eu/polityka-prywatnosci.pdf;

Umowa – umowa o świadczenie usługi informatycznej w rozumieniu Regulaminu, polegającej na udostępnieniu Aplikacji na rzecz Użytkownika;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§3. Zasady powierzania danych osobowych

Użytkownik, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że: zapoznał się z Polityką prywatności i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych przekazanych Spółce w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;

oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Spółce nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;

powierza do przetwarzania Spółce, w zakresie określonym w Polityce prywatności, swoje następujące dane osobowe:

 • imię, nazwisko;
 • firma;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;

powierza do przetwarzania Spółce, wyłącznie w ramach korzystania z funkcjonalności Aplikacji zgodnie z ich przeznaczeniem, dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji. Dane powyższe są danymi kontrahentów, pracowników, współpracowników oraz bliskich Użytkownika i obejmują w szczególności:

 • imię, nazwisko;
 • firma;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
 • numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;

przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Spółka, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:

 • wszelkie powierzone jej przez Użytkownika będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie z udostępnionej Aplikacji stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Użytkownika;
 • powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 RODO;
 • zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Użytkownika jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Użytkownik, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Użytkownika ciążących na nim obowiązków;
 • powierzone przez Użytkownika dane zostaną przez Spółkę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Użytkownika; jednocześnie w przypadku zażądania przez Użytkownika od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Spółka może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika. Zasady określonej w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Spółka – pomimo zażądania przez Użytkownika usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązana lub uprawniona do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
 • zobowiązana jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Użytkownikowi potwierdzenia realizacji przez Spółkę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.

Strony zgodnie oświadczają, iż Zasady stanowią inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowieniami Polityki prywatności Spółki są samoistną podstawą powierzenia Spółce danych osobowych przez Użytkownika.

§4. Postanowienia końcowe

Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Zasad. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, obowiązują od momentu publikacji Zasad w nowym brzmieniu.

W sprawach nieuregulowanych, postanowienia Polityki prywatności oraz Regulaminu.

Zasady niniejsze wchodzą w życie wraz z dniem 15 lipca 2019 r.

TA STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES Na stronie Europapers używamy wyłącznie niezbędne pliki cookies, aby zapewnić jak najlepsze działanie strony oraz przechowywanie ustawień. Każdy użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
AKCEPTUJĘ